تبلیغات
Situs Lowongan Kerja Indonesia
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
Visidipo
Ruang Berbagi Visi Daring
Visidipo پنجشنبه 23 / 6 / 1396

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Lai palielinatu darba razigumu (ja vien tas ari izpauzas ka lielakas algas), ir vajadzigas gan nodarbinatibas iespeju palielinasana, gan nabadzibas izskausana. Nodarbinatibas pieaugums bez produktivitates pieauguma noved pie "stradajoso nabadzigo" skaita pieauguma, tapec dazi eksperti tagad veicina "kvalitates", nevis "daudzuma" izveidi darba tirgus politika. Si pieeja parada, cik liela produktivitate ir palidzejusi samazinat nabadzibu Austrumazija, tacu sak paradities negativa ietekme. Piemeram, Vjetnama nodarbinatibas pieaugums ir paleninajies, turpinoties produktivitates pieaugumam. Turklat produktivitates pieaugums ne vienmer noved pie paaugstinatas algas, ka to var redzet Amerikas Savienotajas Valstis, kur atskiriba starp razigumu un atalgojumu kops 80. gadiem ir palielinajusies. Aizjuras attistibas instituta petnieki apgalvo, ka ekonomikas nozares pastav atskiribas, veidojot nodarbinatibu, kas samazina nabadzibu. Tika parbauditi 24 izaugsmes gadijumi, kuros samazinata nabadziba.

Sis petijums paradija, ka bezdarba samazinasana, piemeram, rupnieciba, ir tikpat svarigi ari citi sektori. Pakalpojumu sektors ir visefektivakais, veicinot produktivitates pieaugumu nodarbinatibas pieauguma. Lauksaimnieciba nodrosina drosibas tiklu darbavietam un ekonomisko buferi, kad citas nozares ir grutibas. Zinatnieki dazados veidos konceptualize darba attiecibas. Galvenais pienemums ir tas, cik liela mera darba attiecibas noteikti ietver darba deveju un darbinieku interesu konfliktus un sadu konfliktu formu. Ekonomiskaja teoretiskaja analize darba tirgus veicina visus konfliktus, kas liek domat, ka darba deveji un darba nemeji, kas iesaistas darba attiecibas, atklaj so vienosanos savas intereses. Cilvekresursu vadibas teoretiskaja darba tiek pienemts, ka darba devejiem un darbiniekiem ir kopigas intereses (vai ari interesu vienotiba, tadel markejums "vienitarisms"). Jebkuri konflikti, kas pastav, tiek uzskatiti par nepietiekamu cilvekresursu parvaldibas politiku vai starppersonu sadursmju izpausmem, piemeram, personibas konfliktiem, kurus abus var un vajag noverst. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia